Om

Ungdomsbrandkåren riktar sig till flickor och pojkar i åldern 11-18 år.

Genom träning och utbildning ökar ungdomarnas kunskap inom många områden.

De får lära sig hur de skall agera i olika situationer och bli riskmedvetna.

Ungdomar med denna kunskap bidrar till en bra informations- och kunskapsspridning om hur man förebygger och minimerar allvarliga skador i vår vardag. Att kunna informera och utbilda andra ungdomar i detta viktiga specialområde, samt lära sig att rädda liv är en grundläggande och viktig motivering för ungdomsbrandmännen.


Medlemmarna i vår organisation gör en insats genom att verka för att höja kunskapen om skydd mot olyckor och höja individens förmåga att känna till hur man ingriper mot olyckor.


Vår internationella verksamhet ökar kunskapen bland förbundets medlemmar om internationella frågor och sammanhang, om främmande kulturer samt om internationellt samarbete. Ett väl fungerande internationellt samarbete stimulerar verksamheten på hemmaplan och gör organisationen attraktiv.


Internationellt utbyte är en viktig del i vår verksamhet, utbyte av tankar och idéer samt känslan av att vi bryr oss om varandra över nationsgränser.Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer har med stöd från Gustaf V:s 90-års fond, Folke Bernadottes minnesfond, Ungdomsstyrelsen, Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för ungdomar i Sverige genomfört ett antal projekt.Information om hur man startar en ungdomsbrandkår finns här!