Stadgar

STADGAR FÖR FÖRBUNDET SVERIGES UNGDOMSBRANDKÅRER (FSU)

Bildat 1990

Godkända årsmötet 2003 § 17

§ 7 reviderad 2005.03.19 § 11

§ 9 reviderade 25.03.2006

§ 17 reviderade 29.03 2008

§ 9 mom 1 Reviderat 2013-03-30

Godkänt årsmöte 2013§ 1 FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNING

Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer är en ideell riksorganisation

som skall tillvarata medlemmarnas intressen samt.

- att verka för ett ökat intresse för räddningstjänstfrågor, att riskmedvetandet

ökar bland ungdomar, vilket leder till ett engagemang i föreningslivet och en

meningsfull fritid.

- att främja jämställdheten mellan könen och verka för att ungdomar med

olika bakgrund tas upp i organisationen.

- att verka för en höjning av samhällets och medborgarnas beredskap och höja

individens förmåga att klara olika påfrestningar i samhället.

- att samarbeta med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och

Brandskyddsföreningen Sverige dess länsföreningar och andra ideella

organisationer samt upprätthålla förbindelser och samarbete med liknande

organisationer i andra länder.

- att verka för regional samverkan mellan ungdomsbrandkårerna.


§ 2 MEDLEMMAR

Som medlem antas lokal ungdomsbrandkår som är beredd att följa förbundets

Normalstadgar för ungdomsbrandkårer.


§ 3 PASSIVA MEDLEMMAR

Som passiv medlem kan efter beslut i förbundsstyrelsen antas person, Brand och

Räddningskår, Företag eller sammanslutning som av intresse för förbundet

erlägger årsavgift. Avgiften beslutas av förbundsstämman.


§ 4 UTESLUTNING AV MEDLEM

Förbundsstyrelsen äger rätt att ur förbundet utesluta medlem som handlar i strid

mot stadgarna, förbundets beslut eller som på annat sätt skadar förbundets

intressen. Medlem som inte är nöjd med förbundsstyrelsens beslut om

uteslutande äger rätt att hänskjuta frågan till avgörande vid nästkommande

förbundsstämma.


§ 5 MEDLEMSAVGIFTER

Förbundsstämman beslutar om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.

Medlemsavgiften skall vara betald före den 16 mars det år den avser.

Vid utträde eller uteslutning från förbundet äger medlem ingen rätt att återfå

gjorda insatser eller utfå någon del av förbundets tillgångar.


§ 6 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT

mom. 1 Verkställande utskottet består av förbundsordförande, förbundssekreterare och förbundskassör.

mom. 2 Verksällande utskottet handhar den löpande förvaltningen och verkställer beslut

fattade av förbundsstämman och förbundsstyrelsen.

mom. 3 VU håller möte när det finns behov. För giltighet av beslut fordras enkel majoritet.

VU skall sammankallas om minst tre medlemmar så begär.

mom. 4 Vid förbundsstyrelsens första sammanträde för kalenderåret skall VU förelägga

förbundets verksamhets och revisionsberättelse för föregående år.


DET ÅLIGGER ORDFÖRANDEN

- att leda förbundsstyrelsens förhandlingar.

- att sammankalla förbundsstämman och förbundsstyrelsen.

- att underteckna förbundsstyrelsens skrivelser och beslut.


DET ÅLIGGER SEKRETERAREN

- att förbereda förbundsstämmans och förbundsstyrelsens sammanträden.

- att föra protokoll vid förbundsstyrelsens sammanträden.

- att upprätta förslag till förbundets skrivelser.

- att utsända protokoll från förbundsstyrelse och VU s sammanträden till styrelsemedlemmarna och revisorerna.

- att årligen göra ett förslag till verksamhetsberättelse för förbundet.


DET ÅLIGGER KASSÖREN.

- att svara för förbundets bokföring.

- att föra medlemsregister.

- att före januari månads utgång infodra medlemsavgiften.

- att föra förbundets inventarium.

- att mottaga inbetalda medel och efter ordförandens attest verkställa utbetalningar.

- att för varje kalenderår avsluta räkenskaperna och före februari månads utgång hålla dessa tillgängliga för revisorerna.


§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSE.

mom. 1 Förbundet företräds av en styrelse som skall bestå av nio ledamöter, var av fem regionombud.

Personliga suppleanter väljs för styrelseledamöterna och som kallas vid ledamots förhinder att deltaga

Styrelsen handhar ledning och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Brandskyddsföreningen Sverige deltager i förbundsstyrelsens arbete.

mom. 2 Konstituering och utseende av firmatecknare sker omedelbart i anslutning till förbundsstämman/årsmötet

mom. 3 Förbundsstyrelsen skall hålla minst två sammanträden per år. Förbundsstyrelsen

kan sammankallas om VU eller minst hälften av ledamöterna i styrelsen så begär.

mom. 4 Vid förbundsstyrelsens möten skall tas upp frågor som VU hänskjutit till behandling, samt frågor som medlem eller ledamot av förbundsstyrelsen senast tre veckor före mötet skriftligen tillställt styrelsen.

Kallelse och ärenden skall tillsändas ledamöterna minst två veckor före mötet.

mom. 5 För giltighet av beslut i förbundsstyrelsen erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter/suppleanter är närvarande.


§ 8 REVISION.

mom. 1 För granskning av VU s och förbundsstyrelsens verksamhet väljer förbundsstämman två revisorer och en suppleant för dessa.


mom. 2 DET ÅLIGGER REVISORERNA.

- att granska förbundsstyrelsens och VU s verksamhet.

- att granska räkenskaperna.

- att till förbundsstämman avge revisionsberättelse efter varje verksamhetsår.

- att föreslå förbundsstämman att till eller avstyrka förbundsstyrelsen och VU

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


§ 9 FÖRBUNDSSTÄMMA.

mom. 1 Ordinarie årsmöte/förbundsstämma hålls före mars månads utgång, på plats som förbundsstyrelsen beslutar

mom. 2 Extra förbundsstämma hålls när förbundsstyrelsen så finner erforderligt eller minst tre medlemmar

därom gjort hemställan.

mom. 3 Kallelse till ordinarie förbundsstämma genom E-post (om inte skriftlig överenskommelse sker med medlem om annat förfaringssätt) senast fyra veckor före förbundsstämman.

Handlingar till förbundsstämman utsändes senast två veckor före förbundsstämman på E – post

mom. 4 Två ombud för varje medlem äger rösträtt på årsmöte.

Ett + två ombud för varje medlem äger rösträtt på årsmöte/förbundsstämma.

(två ombud 11-25 år)

Ombuden skall namneligen anmälas före stämmans öppnande.

mom. 5 Motioner till förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före förbundsstämman.

mom. 6 Årsmöte/förbundsstämman skall fatta beslut och genomföra val enligt minst nedanstående.

Val av ordförande för mötet.

Val av sekreterare för mötet.

Val av två justeringsmän för justering av förbundsstämmoprotokoll.

Val av två rösträknare.

Godkännande om förbundsstämman stadgemässigt har kallats.

Godkännande av dagordning för förbundsstämman.

Verksamhetsberättelse.

Kassaberättelse.

Revisorernas berättelse.

Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Val av styrelse och suppleanter,

Val av revisorer och suppleanter

Val av valberedning.

Antagande av budget för nästkommande år.

Beslut om medlemsavgifternas storlek för nästkommande år.

Behandling av inkomna motioner.

Övrig frågor.

mom. 7 Mandattiden för ordförande, kassör, ledamöter, revisorer och suppleanter är två år. Valberedningen ett år

Valen sker växelvis vartannat år mellan ordförande / kassör, hälften av ledamöterna, revisorerna och suppleanterna.

Ordförande, kassör och sekreterare väljs på förbundsstämman / årsmötet.

mom. 8 I mom. 6 angivna val skall ske genom öppen omröstning om inte förbundsstämman beslutar om annat.

Varje ombud äger en röst. Ombuden kan inte företräda mer än en medlem. Alla beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval enligt mom. 6 erfordras mer än hälften av dom godkända avgivna rösterna för att vara vald. I de fall då detta inte uppnås sker omval mellan dem

som når det högsta röstetalet. Vid lika röstetal avgöres företrädet genom lottning.


§ 10 BESLUT OM FÖRBUNDETS UPPLÖSNING.

Förbundet kan endast upplösas i det fall fem sjättedelar av samtliga medlemmar

genom omröstning biträder förslaget därom vid två på varandra följande

ordinarie förbundsstämmor.

Om förbundet upplöses överförs behållna tillgångar till lämplig närstående

frivilligorganisation.


§ 11 STADGEÄNDRING.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom minst två tredjedels majoritet

vid två på varandra följande förbundsstämmor.

Mindre ändringar godkänns efter beslut på ett årsmöte.